ปีการศึกษาในฐานข้อมูล 2561 ภาคเรียนที่ 1 ผู้บริหาร นายวิทยา เปี่ยมเต็ม  โทร 038554923
ภาพถ่ายนักเรียนในฐานข้อมูลปี 2561 ทั้งหมด 300 รูป

ค้นผลการเรียนรายคน
ปีการศึกษา
เลขประจำตัว
 
รายชื่อครูยังไม่ประกาศผลการสอบ
ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1
ที่
ชื่อ-สกุล
ปีการศึกษา
ภาคเรียนที่
ชื่อวิชา
ประเภท
ชั้น
1.
นางเพ็ญจันทร์ ชาวเวียง
2561
1
ชุมนุมภาษาไทย ๔ (-)
ชุมนุม
ป.4
2.
นางสมใจ สุวรรณกูล
2561
1
ชุมนุมคณิตศาสตร์ ๔ (-)
ชุมนุม
ป.4
3.
นางเพ็ญจันทร์ ชาวเวียง
2561
1
แนะแนว ๔ (-)
ชุมนุม
ป.4
4.
นางสมใจ สุวรรณกูล
2561
1
แนะแนว ๔ (-)
ชุมนุม
ป.4
5.
นางเพ็ญจันทร์ ชาวเวียง
2561
1
ลูกเสือ ๔ (-)
ชุมนุม
ป.4
6.
นางสมใจ สุวรรณกูล
2561
1
ลูกเสือ ๔ (-)
ชุมนุม
ป.4
7.
นางเพ็ญจันทร์ ชาวเวียง
2561
1
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๔ (-)
ชุมนุม
ป.4
8.
นางสมใจ สุวรรณกูล
2561
1
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๔ (-)
ชุมนุม
ป.4
9.
นางสมใจ สุวรรณกูล
2561
1
ภาษาไทย 4 (ท 14101)
วิชาหลัก
ป.4
10.
นางเพ็ญจันทร์ ชาวเวียง
2561
1
ภาษาไทย 4 (ท 14101)
วิชาหลัก
ป.4
11.
นางเพ็ญจันทร์ ชาวเวียง
2561
1
คณิตศาสตร์ 4 (ค 14101)
วิชาหลัก
ป.4
12.
นางสมใจ สุวรรณกูล
2561
1
คณิตศาสตร์ 4 (ค 14101)
วิชาหลัก
ป.4
13.
นายธนวุฒิ กาตีวงศ์
2561
1
วิทยาศาสตร์ 4 (ว 14101)
วิชาหลัก
ป.4
14.
นางสมใจ สุวรรณกูล
2561
1
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4 (ส 14101)
วิชาหลัก
ป.4
15.
นายธนวุฒิ กาตีวงศ์
2561
1
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 4 (ส 14101)
วิชาหลัก
ป.4
16.
นางสาวชไมพร ศิริวรรณ
2561
1
ประวัติศาสตร์ 4 (ส 14102)
วิชาหลัก
ป.4
17.
นายอภิชาติ อยู่จุ้ย
2561
1
สุขศึกษาและพลศึกษา 4 (พ 14101)
วิชาหลัก
ป.4
18.
นายชัชวาล แสงทอง
2561
1
ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ 4 (ศ 14101)
วิชาหลัก
ป.4
19.
นางเพ็ญจันทร์ ชาวเวียง
2561
1
การงานอาชีพ 4 (ง 14101)
วิชาหลัก
ป.4
20.
นางบัวหลวง บุตรทอง
2561
1
ภาษอังกฤษ 4 (อ 14101)
วิชาหลัก
ป.4


บันทึกการลงทะเบียนสอนชั้น ป.2 วิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม
ปีการศึกษา 2561  ภาคเรียนที่ 1
ที่
id
รหัส
ชื่อวิชา
ประเภท
ตัวชี้วัด
หน่วยกิต
จำนวนผู้สอน
1.
เพิ่มเติม
คน

รายชื่อนักเรียน ที่ผลการเรียนไม่ผ่านการประเมิน(เฉพาะมัธยม ปี 2561)
id
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
วิชา
ภาคเรียนที่
ปี
ชั้น
คะแนนปฏิบัติ70
คะแนนทฤษฎี30
หมายเหตุ
69061
6828
เด็กชายครรชิต บุญล้น ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 1(ศ21101)
1
2560
ม.1/1
32
12
-
75504
6828
เด็กชายครรชิต บุญล้น สุขศึกษาและพลศึกษา 2(พ21102)
2
2560
ม.1/1
30
12
-ค้างงาน ไม
76073
6828
เด็กชายครรชิต บุญล้น การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2(ง21102)
2
2560
ม.1/1
30
9
-1
67438
6831
เด็กชายศักดิ์สิทธ์ นนทะชัย ประวัติศาสตร์ 1(ส21105)
1
2560
ม.1/1
42
-
-
69062
6831
เด็กชายศักดิ์สิทธ์ นนทะชัย ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 1(ศ21101)
1
2560
ม.1/1
19
0
-
69173
6831
เด็กชายศักดิ์สิทธ์ นนทะชัย ภาษาอังกฤษ 1(อ21101)
1
2560
ม.1/1
0
-
69637
6831
เด็กชายศักดิ์สิทธ์ นนทะชัย ศิลปะ (ดนตรี) 1(ศ21103)
1
2560
ม.1/1
32
-
-
70806
6831
เด็กชายศักดิ์สิทธ์ นนทะชัย โครงงานวิทยาศาสตร์ 1(ว20201)
1
2560
ม.1/1
38
0
-
70836
6831
เด็กชายศักดิ์สิทธ์ นนทะชัย วิทยาศาสตร์ 1(ว21101)
1
2560
ม.1/1
45
0
-
66972
6832
เด็กชายชัชวาล เพ็ชร์หิน สุขศึกษาและพลศึกษา 1(พ21101)
1
2560
ม.1/2
20
10
-ขาดส่งงาน
67436
6832
เด็กชายชัชวาล เพ็ชร์หิน คอมพิวเตอร์ 1(ง20201)
1
2560
ม.1/2
23
9
76801
6832
เด็กชายชัชวาล เพ็ชร์หิน สุขศึกษาและพลศึกษา 2(พ21102)
2
2560
ม.1/2
37
12
-ค้างงาน
66973
6834
เด็กชายวีรภัทร หอมจิตร สุขศึกษาและพลศึกษา 1(พ21101)
1
2560
ม.1/2
36
7
-ขาดส่งงาน
68346
6834
เด็กชายวีรภัทร หอมจิตร การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1(ง21101)
1
2560
ม.1/2
30
9
-3
69108
6834
เด็กชายวีรภัทร หอมจิตร ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 1(ศ21101)
1
2560
ม.1/2
37
8
-
72476
6834
เด็กชายวีรภัทร หอมจิตร ภาษาไทย 2(ท21102)
2
2560
ม.1/2
18
7
-
75453
6834
เด็กชายวีรภัทร หอมจิตร ภาษาอังกฤษ 2(อ21102)
2
2560
ม.1/2
0
10
-ขาดส่งงาน
75486
6834
เด็กชายวีรภัทร หอมจิตร สุขศึกษาและพลศึกษา 2(พ21102)
2
2560
ม.1/2
19
8
-ค้างงาน ไม
76144
6834
เด็กชายวีรภัทร หอมจิตร การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2(ง21102)
2
2560
ม.1/2
20
9
-1
76888
6834
เด็กชายวีรภัทร หอมจิตร คอมพิวเตอร์ 2(ง20202)
2
2560
ม.1/2
18
10
-
76917
6834
เด็กชายวีรภัทร หอมจิตร หน้าที่พลเมือง 2(ส21232)
2
2560
ม.1/2
18
10
-
77179
6834
เด็กชายวีรภัทร หอมจิตร คณิตศาสตร์ 2(ค21102)
2
2560
ม.1/2
25
15
-
77227
6834
เด็กชายวีรภัทร หอมจิตร เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 2(ค20202)
2
2560
ม.1/2
10
15
-
66916
6835
เด็กชายอานุภาพ ชัยทิพย์ สุขศึกษาและพลศึกษา 1(พ21101)
1
2560
ม.1/1
31
10
ขาดส่งงาน
75505
6835
เด็กชายอานุภาพ ชัยทิพย์ สุขศึกษาและพลศึกษา 2(พ21102)
2
2560
ม.1/1
41
6
-ค้างงาน ไม
76074
6835
เด็กชายอานุภาพ ชัยทิพย์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2(ง21102)
2
2560
ม.1/1
30
9
-1
66919
6837
เด็กชายศรวิษฐ์ พระหะมาตร สุขศึกษาและพลศึกษา 1(พ21101)
1
2560
ม.1/1
31
11
-ขาดส่งงาน
75506
6837
เด็กชายศรวิษฐ์ พระหะมาตร สุขศึกษาและพลศึกษา 2(พ21102)
2
2560
ม.1/1
26
13
-ค้างงาน ไม
76075
6837
เด็กชายศรวิษฐ์ พระหะมาตร การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2(ง21102)
2
2560
ม.1/1
30
9
-1
69065
6838
เด็กชายมีชัย แก้วคำ ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 1(ศ21101)
1
2560
ม.1/1
41
8
-
76076
6838
เด็กชายมีชัย แก้วคำ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2(ง21102)
2
2560
ม.1/1
30
9
-1
66975
6839
เด็กชายสุรนันท์ นวลแก้ว สุขศึกษาและพลศึกษา 1(พ21101)
1
2560
ม.1/2
27
7
-ขาดส่งงาน
67434
6839
เด็กชายสุรนันท์ นวลแก้ว คอมพิวเตอร์ 1(ง20201)
1
2560
ม.1/2
27
9
-
68348
6839
เด็กชายสุรนันท์ นวลแก้ว การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1(ง21101)
1
2560
ม.1/2
30
9
-3
69110
6839
เด็กชายสุรนันท์ นวลแก้ว ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 1(ศ21101)
1
2560
ม.1/2
12
7
-
69268
6839
เด็กชายสุรนันท์ นวลแก้ว ภาษาอังกฤษ 1(อ21101)
1
2560
ม.1/2
7
-
75455
6839
เด็กชายสุรนันท์ นวลแก้ว ภาษาอังกฤษ 2(อ21102)
2
2560
ม.1/2
0
10
-ขาดส่งงาน
75610
6839
เด็กชายสุรนันท์ นวลแก้ว ประวัติศาสตร์ 2(ส21106)
2
2560
ม.1/2
23
16
-
76146
6839
เด็กชายสุรนันท์ นวลแก้ว การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2(ง21102)
2
2560
ม.1/2
10
9
-1
76803
6839
เด็กชายสุรนันท์ นวลแก้ว สุขศึกษาและพลศึกษา 2(พ21102)
2
2560
ม.1/2
25
10
-ค้างงาน
76890
6839
เด็กชายสุรนันท์ นวลแก้ว คอมพิวเตอร์ 2(ง20202)
2
2560
ม.1/2
28
8
-
76919
6839
เด็กชายสุรนันท์ นวลแก้ว หน้าที่พลเมือง 2(ส21232)
2
2560
ม.1/2
28
8
-
77181
6839
เด็กชายสุรนันท์ นวลแก้ว คณิตศาสตร์ 2(ค21102)
2
2560
ม.1/2
24
15
-
77229
6839
เด็กชายสุรนันท์ นวลแก้ว เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 2(ค20202)
2
2560
ม.1/2
10
15
-
68332
6843
เด็กหญิงอรวรรณ อุทิศ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1(ง21101)
1
2560
ม.1/1
30
9
-6
69083
6843
เด็กหญิงอรวรรณ อุทิศ ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 1(ศ21101)
1
2560
ม.1/1
19
8
-
69192
6843
เด็กหญิงอรวรรณ อุทิศ ภาษาอังกฤษ 1(อ21101)
1
2560
ม.1/1
0
-
69653
6843
เด็กหญิงอรวรรณ อุทิศ ศิลปะ (ดนตรี) 1(ศ21103)
1
2560
ม.1/1
31
-
-
71164
6843
เด็กหญิงอรวรรณ อุทิศ สุขศึกษาและพลศึกษา 1(พ21101)
1
2560
ม.1/1
25
0
ค้างส่งงาน
71972
6843
เด็กหญิงอรวรรณ อุทิศ ศิลปะ(นาฏศิลป์ 1)(ศ21102)
2
2560
ม.1/1
8
-
-
แสดงข้อมูลนักเรียนไม่ผ่านข้อมูลที่ 1 ถึง 50 จากทั้งหมด 1779 ข้อมูล

สรุปผลการเรียนรายวิชาที่ผลการเรียนไม่ผ่านการประเมิน(เฉพาะมัธยม ปี2561)
ค้นข้อมูลปีอื่นๆ
ที่
ปีการศึกษา
รหัสวิชา
ชั้น
ระดับ
ภาคเรียนที่
ยอดรวม
ผู้สอน/ผู้บันทึก
1.
         
รวม
0
รายการ
 
ผู้ใช้งาน 0830894