ยอดรวม(ป.1-ม.3)
ชาย
หญิง
รวม
493
นักเรียนขาดวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ปีการศึกษา2561
id
รหัส
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เหตุ
1
6842
เด็กหญิงภัทรธิดา โสภา (21 สิงหาคม 2561)
ม.1/2
ขาด
2
8290
เด็กหญิงทิพท์พวรรณา ทองฉาย (21 สิงหาคม 2561)
ม.1/2
ขาด
ยอดนักเรียนขาดวันนี้
ชาย
หญิง
รวม
2
2