ยอดรวม(ป.1-ม.3)
ชาย
หญิง
รวม
488
นักเรียนขาดวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ปีการศึกษา2561
id
รหัส
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เหตุ
1
7960
ดช.มนชิต น้อยสุวรรณ์ (18 มิถุนายน 2561)
ป.1/2
ป่วย
2
8169
ด.ช.ภาณุเดช ขันทอง (18 มิถุนายน 2561)
ป.1/2
ป่วย
3
7969
ดญ.พัชนัณยา มนทบ (18 มิถุนายน 2561)
ป.1/2
ป่วย
4
7866
ด.ญ.สุรัญรัตน์ โชติชื่น (18 มิถุนายน 2561)
ป.2/1
ป่วย
5
6725
เด็กหญิงเข็มทอง วรสวัสดิ์ (18 มิถุนายน 2561)
ม.3/1
ป่วย
6
7977
เด็กหญิงนฤมล วงษ์มณี (18 มิถุนายน 2561)
ม.3/1
ขาด
7
7987
เด็กหญิงปวรรัตน์ วันละพา (18 มิถุนายน 2561)
ม.3/1
ขาด
ยอดนักเรียนขาดวันนี้
ชาย
หญิง
รวม
3
4
7