วิชาที่เปิดสอนและลงทะเบียนประกาศผลการเรียนทางอินเทอร์เน็ต
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561  ทั้งหมด 90 วิชา
เลือก
ID
รหัสวิชา
ชั้น
หน่วยกิต
ครูผู้สอน
2732
ท 14101 ภาษาไทย 4
ป.4
4
นางสมใจ สุวรรณกูล
2739
ส 14102 ประวัติศาสตร์ 4
ป.4
1
นางสาวชไมพร ศิริวรรณ
2743
อ 14101 ภาษอังกฤษ 4
ป.4
2
นางบัวหลวง บุตรทอง
2734
ค 14101 คณิตศาสตร์ 4
ป.4
4
นางเพ็ญจันทร์ ชาวเวียง
2740
พ 14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 4
ป.4
2
นายอภิชาติ อยู่จุ้ย