วิชาที่เปิดสอนและลงทะเบียนประกาศผลการเรียนทางอินเทอร์เน็ต
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561  ทั้งหมด 90 วิชา
เลือก
ID
รหัสวิชา
ชั้น
หน่วยกิต
ครูผู้สอน
2773
ค21101 คณิตศาสตร์ 1 ดูเกรดได้แล้ว
ม.1
1.5
นางทัศนี ไชยฤทธิ์
2741
ศ 14101 ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ 4
ป.4
2
นายชัชวาล แสงทอง
2746
ว 14202 วิทยาการคำนวณ 4
ป.4
1
นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
2736
ส 14101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4
ป.4
2
นางสมใจ สุวรรณกูล
2742
ง 14101 การงานอาชีพ 4
ป.4
2
นางเพ็ญจันทร์ ชาวเวียง